MyHeritage publiceert enorme collectie van 463 miljoen historische records uit Frankrijk

MyHeritage publiceert enorme collectie van 463 miljoen historische records uit Frankrijk

Wij zijn zeer verheugd de publicatie aan te kondigen van 463 miljoen historische documenten uit Frankrijk, verdeeld over 5 collecties: geboorte, huwelijk, overlijden, en twee volkstellingen. De collecties bieden de meest uitgebreide dekking beschikbaar voor records uit Frankrijk in de 18e, 19e, en begin 20e eeuw. Tot nu toe waren ze exclusief beschikbaar via Filae, een toonaangevend Frans genealogiebedrijf dat onlangs is overgenomen door MyHeritage. De collecties beslaan bijna elk departement in Frankrijk en bevatten een index van hoge kwaliteit van de getranscribeerde akten en digitale afbeeldingen van de originele documenten. Miljoenen van deze documenten zijn exclusief voor MyHeritage en Filae en zijn niet te vinden op andere commerciële sites. Tegen het eind van het jaar zal MyHeritage nog eens honderden miljoenen records van Filae publiceren, waarmee de positie van Filae als onschatbare bron voor iedereen die onderzoek doet naar zijn of haar Franse erfgoed nog verder wordt versterkt. Deze nieuwe collecties versterken MyHeritage’s aanbod van historische records in Frankrijk aanzienlijk, met een totaal van 514 miljoen Franse documenten, en brengen het totale aantal historische records op MyHeritage op 15,6 miljard.

Hier is meer informatie over elk van de collecties.

CollectieBeschrijving Aantal recordsLink om te zoeken

Frankrijk, kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten
Een index van kerkelijke dopen en geboorten in Frankrijk van 1650 tot 1900 met afbeeldingen154,466,538 records
Nu collectie doorzoeken

Frankrijk, Kerkelijke en burgerlijke huwelijken
Een index van kerkelijke en burgerlijke huwelijken in Frankrijk van 1650 tot 1916 met afbeeldingen125,341,103 records
Nu collectie doorzoeken

Frankrijk, kerkelijke begrafenissen en burgerlijke overlijdens

Een index van kerkelijke begrafenissen en burgerlijke overlijdens van 1650 tot 1945 met afbeeldingen149,151,219 recordsNu collectie doorzoeken

Frankrijk, Volkstelling 1872
Een index van de volkstelling van 1872 in Frankrijk met afbeeldingen
16,454,086 records

Nu collectie doorzoeken

Frankrijk, Volkstelling 1906
Een index van de 1906 Frankrijk volkstelling met afbeeldingen17,629,052 recordsNu collectie doorzoeken

Informatie over de collecties Geboorten, Huwelijken en Overlijdens in Frankrijk

De MyHeritage doop-, geboorte-, huwelijks-,  overlijdens- en begrafenisrecords omvatten eeuwen van de Franse geschiedenis en bevatten miljoenen vitale documenten die exclusief zijn en niet te vinden op andere commerciële genealogische sites. Deze collecties dienen als de bron bij uitstek voor Franse vitale gegevens, die op één na alle departementen in het land dekken, en die het grootste deel van de Franse bevolking sinds de 18e eeuw dekken.

Elk van de collecties bevat zowel parochieregisters als burgerlijke standen. Al in de 16e eeuw verzamelden pastoors doop-, trouw- en begraafboeken in de parochieregisters. Midden in de Franse Revolutie, in 1792, verklaarde de wetgevende macht dat vitale gebeurtenissen door burgerlijke ambtenaren moesten worden vastgelegd. De burgemeesters werden toen belast met het verzamelen van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters. Al deze drie collecties bestrijken zowel het Frankrijk van voor als na de Revolutie.

In de infographics hieronder kunt u meer details zien over de geografische dekking van de parochie en de burgerlijke stand in de MyHeritage collecties. In donkerroze zijn de departementen aangegeven die door elk van de perioden en akten worden gedekt.

In de eerste infographic vindt u de departementale dekking van de burgerlijke akten van geboorte, huwelijk en overlijden die na 1792 zijn verzameld. De collecties bestrijken 95 van de 96 grootstedelijke departementen en 4 van de 5 overzeese departementen.

The departments in dark pink show the geographic coverage of civil birth, marriage, and death records in the MyHeritage French collections

De departementen in donkerroze tonen de geografische dekking van burgerlijke geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten in de Franse collecties van MyHeritage.

In de infographic hieronder vindt u de departementale dekking van de doop-, trouw- en begraafregisters van parochies die vóór 1792 zijn verzameld.

The departments in dark pink show the geographic coverage of parish baptism, marriage, and death records in the MyHeritage French collections

De departementen in donkerroze tonen de geografische dekking van doop-, huwelijks- en overlijdensakten in de Franse collecties van MyHeritage

Frankrijk, kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten

De 156 miljoen documenten in de collectie bevatten kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten geregistreerd in Frankrijk en bevatten afbeeldingen. Veel van deze geboorteregisters zijn exclusief voor MyHeritage en Filae. De geïndexeerde documenten bevatten de naam van het kind, de geboortedatum en geboorteplaats en de afbeeldingen die bij de documenten horen geven aanvullende informatie over de ouders van het kind.

De collectie begint in de periode dat priesters begonnen met het uitvoeren en documenteren van dopen van pasgeborenen, vanaf 1539, en gaat dan verder met geboorten geregistreerd door ambtenaren van de burgerlijke stand van 1792 tot 1900.

De registratie van de dopen begon officieel in 1539 onder een edict van François I. Na de aanbevelingen van het Concilie van Trente, dat in 1563 werd afgesloten, en een canon van Paus Pius IV van 26 januari 1564, kregen de pastoors de opdracht de dopen schriftelijk te registreren, met vermelding van de naam van het kind en de ouders (vaak werden alleen de voornamen van de moeder geregistreerd) en de doopdatum. De canon van 1564 en een ander edict in 1579 werden de belangrijkste drijfveren voor de hervorming van de geestelijkheid om deze dooppraktijken in te voeren. In 1667 werd in het kader van de “Code Louis” een aanvullende hervorming doorgevoerd, die voorschreef dat de volledige naam van de moeder moest worden vermeld en dat het doopregister moest worden ondertekend door de vader en de peetouders. Vanaf 1736 moest ook de werkelijke geboortedatum van het kind worden vermeld.

In september 1792 werden voor het eerst burgerlijke standen van geboorten ingevoerd, waarin aanvullende informatie werd opgenomen, zoals plaats, datum en tijdstip van registratie, alsmede de volledige naam van het kind, de namen van de ouders (meisjesnaam van de moeder), leeftijden, beroepen en woonplaatsen. Het registreren en bijhouden van de burgerlijke stand werd de verantwoordelijkheid van de plaatselijke burgemeester, die ook optrad als de griffier (Officer de l’Etat Civil) – hoewel deze functie vaak werd gedelegeerd aan een andere ambtenaar in het stadhuis. Geboorten moesten binnen 3 dagen aan de burgerlijke stand worden gemeld.

Doorzoek nu de Franse collectie van kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten.

Frankrijk, kerkelijke huwelijken en burgerlijke huwelijken

Deze collectie van 126 miljoen documenten bestaat uit kerkelijke huwelijken, burgerlijke huwelijken, en een selectie van huwelijksaankondigingen (aankondigingen van het voornemen om te trouwen) geregistreerd in Frankrijk en bevat afbeeldingen. Veel van de akten zijn exclusief voor MyHeritage en Filae. De geïndexeerde akten bevatten de naam van de bruid en bruidegom, hun huwelijksdatum, en de huwelijkslocatie. Aanvullende details kunnen vaak worden gevonden op de bijbehorende afbeelding van elk document, met inbegrip van informatie over de geboortedata en plaatsen van het paar, de namen van hun ouders, en indien relevant, informatie met betrekking tot het overlijden van een of meer van de ouders. Ook de namen en gegevens van getuigen, vaak met geregistreerde relaties tot de bruid en bruidegom, zijn opgenomen.

Tijdens de Franse Revolutie, en vanaf 1792, waren religieuze huwelijken niet langer rechtsgeldig en moesten paren die wilden trouwen dit op burgerlijke wijze doen. Een wet uit 1798 verplichtte burgers om te trouwen in de kantonzetel in plaats van in de plaatselijke gemeente. Deze wet werd in 1800 afgeschaft, toen paren weer in de plaatselijke gemeente mochten trouwen. Met uitzondering van deze korte periode (1789-1800) was het gebruikelijk dat ten minste één van de leden van het aanstaande huwelijk inwoner was van de gemeente waar het burgerlijk huwelijk werd voltrokken. De ambtenaar van de burgerlijke stand registreerde de huwelijken die hij voltrok, meestal in een voorgeschreven alinea, ingebonden in een boek en bewaard op het kantoor van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Doorzoek nu de Franse collectie van kerkelijke en burgerlijke huwelijken

Frankrijk, kerkelijke begrafenissen en burgerlijke overlijdens

Deze collectie van 149 miljoen documenten bestaat uit kerkelijke begrafenissen en burgerlijke overlijdens geregistreerd in Frankrijk en bevat afbeeldingen. Veel van de akten zijn exclusief voor MyHeritage en Filae. De geïndexeerde documenten bevatten de naam van de overledene, hun overlijdensdatum, en overlijdensplaats. Aanvullende details zijn vaak te vinden op de bijbehorende afbeelding van elk document met inbegrip van informatie over de geboortedatum en plaats van de overledene, burgerlijke staat (weduwschap, echtscheiding), woonadres, namen van de ouders, of de naam van hun echtgenoot (echtgenoten) en soms het overlijden van de echtgenoot (echtgenoten). Overlijdensaangiften werden meestal binnen een dag of twee na het overlijden gedaan in dezelfde gemeente waar de persoon overleed.

Gewoonlijk zijn er twee getuigen of informanten, en vaak is één van hen een naast familielid van de overledene. Een soldaat die van huis gestorven is kan ook in deze registers gevonden worden in de stad waar de soldaat geboren was, maar dergelijke registers werden vaak pas een jaar of twee na de dood van de soldaat ingeschreven. Als een kind doodgeboren werd, zullen de gegevens van het kind te vinden zijn in de overlijdensregisters van de gemeente waar de doodgeboorte plaatsvond.

Doorzoek nu de Franse collectie van kerkelijke begrafenissen en burgerlijke overlijdens

Volkstelling Frankrijk 1872

De 1872 volkstelling collectie bestaat uit 16 miljoen documenten uit 67 departementen van Groot-Frankrijk en bevat afbeeldingen. De collectie bevat de voornamen, achternamen, leeftijden, geboorteplaatsen, en woonplaats informatie. Aanvullende details die op de bijbehorende afbeelding van elk document te vinden zijn, zijn onder andere beroep, familieverwantschap, en nationaliteit.

MyHeritage heeft deze collecties verder verbeterd door relaties binnen het huishouden af te leiden, waardoor dieper inzicht wordt verkregen in familieverbanden en de kans op het ontvangen van matches met deze documenten wordt vergroot.

De volkstelling van 1872 werd gehouden tussen 15 april 1872 en 15 mei 1872. Volkstellingen vormen een uitstekende bron voor het vinden van voorouderlijke familieleden die samenwonen en voor het identificeren van hun relaties, leeftijden, vermoedelijke geboortejaren en geboorteplaatsen.

Van 1836 tot 1936 werd in Frankrijk om de vijf jaar een nationale volkstelling gehouden – behalve in de jaren 1871 en 1916. De volkstelling van 1871 werd een jaar uitgesteld tot 1872 als gevolg van de ineenstorting van het Tweede Franse Keizerrijk tijdens de Frans-Pruisische Oorlog (in Frankrijk ook bekend als de Oorlog van 1870).

Doorzoek nu de Franse volkstelling van 1872

Volkstelling Frankrijk 1906

Deze volkstellingscollectie uit 1906 bestaat uit 17,6 miljoen documenten en bevat ook afbeeldingen. De geïndexeerde volkstellingsregisters zijn afkomstig uit 63 departementen in Frankrijk en bevatten voornamen, achternamen, geboortejaren, geboorteplaatsen en informatie over de woonplaats. Net als de volkstelling van 1872 heeft MyHeritage deze volkstellingscollectie verbeterd door, waar mogelijk, relaties tussen leden van het huishouden af te leiden. Aanvullende details die op de bijbehorende afbeelding van elk document te vinden zijn, zijn onder andere beroep, familieverwantschap, en nationaliteit. Parijs is niet opgenomen in de collecties 1872 en 1906, omdat de volkstelling in Parijs pas in 1926 begon.

De officiële dag van de telling voor deze volkstelling was 4 maart 1906.

Doorzoek nu de Franse volkstelling van 1906

Voorbeeld Records

Een verslag van de gevierde Franse journalist Émile Zola kan worden gevonden in de collectie Kerkelijke Dopen en Burgerlijke Geboorten. In 1898 schreef Zola dapper een open brief aan de President van Frankrijk in een krantenartikel getiteld “J’accuse!” waarin hij protesteerde tegen het onwettige proces tegen de Joodse legerofficier Alfred Dreyfus. Zola stelde dat de religieuze vooroordelen van de rechtbank hen ertoe hadden gebracht Dreyfus te veroordelen wegens verraad en hem tot levenslang te veroordelen, ondanks een overduidelijk gebrek aan bewijs. Het MyHeritage dossier bevat zijn geboortedatum, 2 april 1840; zijn geboorteplaats, Parijs 3e arrondissement (Ancien), Parijs, Île-de-France, Frankrijk; en de bron, Etat-civil – Archives de Paris. De akte bevat ook een afbeelding van de originele akte.

Geboorteakte van Émile Zola [Credit: MyHeritage Frankrijk, Kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten].

Geboorteakte van Émile Zola [Credit: MyHeritage Frankrijk, Kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten].

De collectie Kerkelijke Dopen en Burgerlijke Geboorten bevat ook een akte van Sidonie Gabrielle Collette, de veelzijdige Franse schrijfster, actrice, journaliste en mimespeelster, gewoon bekend als Collette. De akte vermeldt haar geboortedatum, 29 januari 1873; haar geboorteplaats, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, Frankrijk; en de bron van de informatie, de Archives de l’Yonne. Naast de akte staat een afbeelding van de originele akte.

Geboorteakte van Colette [Credit: MyHeritage Frankrijk, Kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten].

Geboorteakte van Colette [Credit: MyHeritage Frankrijk, Kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten].

De collectie Kerkelijke Huwelijken en Burgerlijke Huwelijken bevat de akte van de geliefde romanschrijver Jules Verne, bekend van zijn wereldberoemde titels, Around the World in Eighty Days en Twenty Thousand Leagues Under the Sea (Twintigduizend mijlen onder zee). Het document beschrijft zijn huwelijk met Honorine Morel. Het huwelijk vond plaats op 10 januari 1857 in Parijs. Bij het document is een afbeelding van het originele document.

Huwelijksakte van Jules Verne en Honorine Morel [Credit: MyHeritage Frankrijk, Kerkelijke Huwelijken en Burgerlijke Huwelijken].

Huwelijksakte van Jules Verne en Honorine Morel [Credit: MyHeritage Frankrijk, Kerkelijke Huwelijken en Burgerlijke Huwelijken].

De collectie Kerkelijke Huwelijken en Burgerlijke Huwelijken bevat ook de huwelijksakte van Jean Jaurès, een historicus en een van de leiders van de Franse socialistische beweging in het begin van de 20e eeuw. De akte vermeldt dat Jean Jaurès zijn huwelijk met Antoinette Marie Louise Bois aankondigde op 20 juni 1886 in Albi, Tarn, Occitanie, Frankrijk. Naast de geïndexeerde informatie bevat het document een gescande afbeelding van het originele huwelijksboekje.

Huwelijksakte van Jean Jaurès en Antoinette Marie Louise Bois [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages].

Huwelijksakte van Jean Jaurès en Antoinette Marie Louise Bois [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages].

De collectie Kerkelijke Begrafenissen en Burgerlijke Overlijdens bevat het document van de invloedrijke Franse schrijver Marcel Proust, vooral bekend van zijn roman, Op zoek naar de verloren tijd. Het archiefstuk op MyHeritage bevat details over Proust’s overlijdensdatum en -plaats; 18 november 1922, Parijs en de bron van de informatie, het Etat-civil – Archives de Paris. Het document bevat ook een afbeelding van het originele document.

Overlijdensakte van Marcel Proust [MyHeritage Frankrijk, kerkelijke begrafenissen en burgerlijke overlijdens]

Overlijdensakte van Marcel Proust [MyHeritage Frankrijk, kerkelijke begrafenissen en burgerlijke overlijdens]

Een overlijdensakte van Claude Monet, een van de meest bekende impressionistische schilders, kan worden gevonden in de volkstelling van 1872.

Een close-up van een van Monet's waterlelie schilderijen in het Musee de l'Orangerie in Parijs

Een close-up van een van Monet’s waterlelie schilderijen in het Musee de l’Orangerie in Parijs

De akte vermeldt zijn geboortejaar als 1841; zijn geboorteplaats als Seine, Île-de-France, Frankrijk; zijn leeftijd als 31; en zijn woonplaats als Argenteuil, Val-d’Oise, Île-de-France, Frankrijk. Het bevat ook een afbeelding van het originele verslag.

Volkstelling uit 1872 van Claude Monet [Credit: MyHeritage 1872 France Census]

Volkstelling uit 1872 van Claude Monet [Credit: MyHeritage Frankrijk volkstelling 1872]

Een ander opmerkelijk document in de Franse collecties is het volkstellingsdocument van Jean Moulin, een van de leiders van het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het archief bestaat uit een uitgebreide index en een afbeelding van de volkstelling. MyHeritage heeft deze volkstellingcollectie verbeterd door relaties tussen leden van het huishouden af te leiden. U kunt op elke naam klikken om te bladeren tussen de gegevens van verschillende leden van het huishouden.

Volkstelling van Jean Moulin [Credit: MyHeritage Frankrijk Volkstelling 1906].

Volkstelling van Jean Moulin [Credit: MyHeritage Frankrijk Volkstelling 1906].

Samenvatting

De toevoeging van deze Franse historische archiefcollecties komt ten goede aan miljoenen genealogie-enthousiastelingen in Frankrijk en aan MyHeritage gebruikers wereldwijd met Franse roots.

Het doorzoeken van de collecties op MyHeritage is gratis. Bovendien zullen de gegevens automatisch worden vergeleken met de 81 miljoen stambomen op MyHeritage met behulp van Record Matching technologie, en gebruikers zullen automatisch op de hoogte worden gebracht van overeenkomsten die hen kunnen helpen hun kennis van hun familiegeschiedenis uit te breiden en nieuwe ontdekkingen te doen. Om deze documenten te bekijken of om documenten op te slaan in uw stamboom, heeft u een Data of Compleet abonnement nodig.